Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Preambule

Společnost Ryby Praha s.r.o., se sídlem Pod Zámečkem 92/3, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, IČO: 04260813, a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 244942, kontaktní email: info@chabrybarna.cz (dále jen „Poskytovatel“), je výlučným vlastníkem a provozovatelem portálu určeného pro rozvoz jídel a nápojů a také pro prodej dalších výrobků a služeb formou e-shopu na internetové stránce www.rybkos.chabrybarna.cz (dále jen „Portál“), jehož prostřednictvím si koncoví zákazníci (uživatelé Portálu) objednávají jídla a nápoje od poskytovatele.

Uživatel vstupem na Portál, a jakýmkoliv jeho používáním, vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP, a současně bere na vědomí a prohlašuje, že se s těmito VOP řádně a úplně seznámil (vč. dokumentace v nich odkazované – typicky Zásady zpracování a ochrany osobních údajů), že tyto VOP hodlá dodržovat a řídit se jimi a současně, že je starší 18 let, případně že je způsobilý právně jednat v rozsahu Portálem zprostředkovávaných služeb. Uživatel je kromě těchto VOP a ostatních pravidel Poskytovatele povinen dodržovat také všechny příslušné právní předpisy.

Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit, s účinností ke dni jejich uveřejnění na Portálu. Portál (a všechny jeho části, související dokumentace, databáze, katalogy, fotografie apod.) je právem duševního vlastnictví Poskytovatele, ať již se jedná o autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo patent, užitný vzor, právo na design, ochrannou známku, obchodní značku, obchodní tajemství, know-how nebo jakoukoliv jinou formu registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu a obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem souhlas. 

Základní pojmy

Uživatelem je každá osoba (fyzická či právnická), která vstoupí na Portál Poskytovatele, případně která využije jakékoliv služby Portálu. Přístup a používání Portálu je bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení apod.);

Portálem se rozumí webová stránka /, včetně jakýchkoliv subdomén a včetně jakýchkoliv produktů a služeb nabízených prostřednictvím těchto webových stránek. Portál je webovou platformou, jejímž prostřednictvím uživatel nakupuje u Poskytovatele jídlo či pití a související doručení těchto produktů případně další produkty a služby nabízené na portálu.

Osobními údaji, případně zpracováním osobních údajů se rozumí pojmy uvedené v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů, uveřejněných na webu /podminky-ochrany-osobnich-udaju/. Tyto zásady jsou neoddělitelnou součástí VOP. Poskytovatel zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s těmito Zásadami. 

Uživatelský účet

Každý uživatel je oprávněn navštívit Portál a využívat služby Portálu buďto bez dalšího, tj. bez jakékoliv nutné registrace (Objednávka se pak odesílá ke konkrétnímu produktu s uživatelem vyplněnými konkrétními osobními údaji, vč. doručovací adresy), anebo je uživatel oprávněn provést na Portále registraci a založení svého osobního (personalizovaného) uživatelského účtu (/registrace/). Při registraci uživatel vyplní v Portálu požadované osobní údaje. Na kontaktní uvedený email uživatele je následně zasláno potvrzení Poskytovatele o provedené registraci. 

Uživatelský účet je osobním účtem uživatele, na kterém je uživatel oprávněn si vést jednak seznam svých doručovacích adres pro Objednávky, jednak mu slouží jako přehled o jeho Objednávkách, zájmech, spokojenosti se službami Portálu apod. Uživatelský účet se dělí do záložek: Klientské centrum, Moje osobní údaje, Moje objednávky, Moje doklady, Moje slevy, Moje hodnocení produktů, a Moje diskuze u produktů. Uživatelský účet nezpracovává ani neukládá platební informace uživatele (číslo platební karty apod.). 

Má-li Uživatel jakékoliv podezření, že přístupové údaje k jeho uživatelskému účtu užívá nebo zneužila neoprávněná osoba, nebo že jiná osoba než on sám má k jeho uživatelskému účtu přístup, neprodleně o této skutečnosti informuje Poskytovatele. Uživatel je odpovědný za veškeré využívání Portálu a veškeré aktivity pod svým uživatelským účtem. Uživatelský účet lze zrušit zasláním neformální žádosti o zrušení uživatelského účtu na kontaktní e-mail Poskytovatele. 

Platby

Poskytovatel Portálu inkasuje veškeré platby prováděné prostřednictvím Portálu. Poskytovatel nabízí uživatelům možnost platby a) v hotovosti, při převzetí Objednávky, b) platba kartou, při převzetí Objednávky anebo, c) online platby prostřednictvím platební brány Pays.cz, bezhotovostní platbou platební kartou. Zpracování této online platby je prováděno na základě samostatného smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatel platební brány (blíže viz https://www.pays.cz/docs/obchodni_podminky.pdf). Uživatel se odesláním Objednávky zavazuje zaplatit kupní cenu Objednávky, a to prostřednictvím uvedené platební metody. Online platební metoda je zabezpečená dle podmínek poskytovatele platební brány. Online platba bude uživateli zúčtována z jeho platební karty. Oznámení o provedení online platby bude odesláno jak uživateli, tak Poskytovateli.

Uživatel je oprávněn před odesláním Objednávky zvolit/vybrat možnost „Dýško pro řidiče“. Tato položka je dobrovolná a nezakládá jakýkoliv vztah mezi Poskytovatelem a uživatelem.

Storno podmínky

V rámci zakoupení voucheru na akci Kvartet v rondonu se nemohou uplatňovat storno podmínky. Platba za vstupenku je nevratná. Je ale přenesitelná. V případě dotazů se neváhejte obrátit na info@chabrybarna.cz

Práva a povinnosti uživatelů

Uživatel se zavazuje řídit se ustanoveními těchto VOP. Uživatel dále prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli nebo zadává do Portálu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.

Uživatel se zavazuje v rámci své činnosti dodržovat právní řád ČR a veškeré příslušné právní předpisy, ať již veřejnoprávní tak soukromoprávní, nechovat se rozporu s dobrými mravy, jednat v souladu s obecně uznanými zásadami spravedlnosti a práva, s běžnou péčí a opatrností, zjevně nezneužívat svých práv na úkor druhých, stejně jako si počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na právech druhých osob.

Uživatel se zavazuje při užívání služeb Portálu zdržet protiprávního jednání a neoprávněného zasahování do práv Poskytovatele či jiných osob, zejména:

  • Neužívat Portál v rozporu s těmito VOP;
  • Komerčně neužívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele;
  • Nikoho nehanit a nepoužívat nevhodné, urážlivé, sprosté, či rasistické komentáře v sekci Moje diskuze;
  • nezneužívat, neblokovat, nemodifikovat či jinak neměnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu;
  • nepoužívat mechanismy, programové vybavení či jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu.

V případě doručování uživatelem vytvořené Objednávky bude jeho Objednávka doručena na uživatelem určené adresní (doručovací místo). Uživatel musí být dostupný na jím uvedeném telefonním čísle, a to pro účely domluvy s kurýrem o přenechání doručované Objednávky. Pokud není uživatel při pokusu o doručení Objednávky opakovaně k zastižení, a to ani do 5 minut po prvním pokusu kurýra o kontaktování uživatele, je Poskytovatel oprávněn dodávku zrušit a naúčtovat uživateli plnou cenu Objednávky. Naúčtováním se v takovém případě rozumí nevrácení již provedené platby dle těchto VOP.

Uživatel je oprávněn objednat doručení Objednávky co nejdříve (standardní metoda doručení), nebo v určitou předem stanovenou dobu, pokud to portál umožňuje. V případě standardního doručení musí uživatel být přítomen na místě potvrzeném v Objednávce v době mezi zadáním Objednávky a doručením objednaných produktů. Není-li uživatel přítomen na potvrzeném místě, kurýr s objednanými produkty čeká po dobu pěti minut; po dvou marných pokusech kurýra o kontaktování Uživatele je Poskytovatel oprávněn dodávku zrušit a naúčtovat uživateli plnou cenu Objednávky. Naúčtováním se v takovém případě rozumí nevrácení již provedené platby dle těchto VOP. U doručení v předem stanovou dobu se pravidla doručení použijí obdobně. 

Odpovědnost Poskytovatele

Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb Portálu, které bylo způsobeno zvnějšku vyšší mocí nebo bylo způsobeno vlastním jednáním uživatele nebo neodvratitelným jednáním třetí osoby (např. z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů, výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení, DoS útoku na službu atd.) a nešlo mu zabránit ani s vynaložením řádné péče Poskytovatele, kterou lze na něm podle těchto VOP spravedlivě požadovat. 

Poskytovatel poskytuje služby Portálu „tak, jak jsou“ a v režimu „pokud jsou k dispozici“. Poskytovatel proto neposkytuje uživatelům žádné záruky za chod a provoz Portálu. Poskytovatel se výslovně vzdává, v maximálně možném zákonném rozsahu, všech prohlášení a záruk, ať už zákonných, výslovných či jiných nepřímých, které nebyly výslovně uvedeny v těchto VOP. Poskytovatel rovněž neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku prodejnosti, vhodnosti účelu či jiné použitelnosti Portálu. Poskytovatel neučinil žádné prohlášení ohledně záruky spokojenosti uživatele, spolehlivosti, kvality, dostupnosti či funkčnosti Portálu. Ve vztahu k Portálu není garantována jeho vhodnost, bezpečnost či dostupnost. Využívání služeb Portálu je výlučnou odpovědností uživatele, na jeho vlastní riziko vyplývající z tohoto používání. 

Uživatel bere na vědomí, že informace a názory v obsahu Portálu poskytovaném třetími stranami představují pouze myšlenky jejich autora a nevyjadřují souhlas Poskytovatele ani neodrážejí názory Poskytovatele.

Poskytovatel neodpovídá za žádné škody uživatelům, zejm. pak neodpovídá za škody nepřímé, následné, náhodné, zvláštní, šomážní, sankční či jiné, bez ohledu na to, jestli byly předvídatelné, a za ušlý zisk. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv náhrady škody, závazky či ztráty, způsobené využitím služeb Portálu, spoléháním se na služby Portálu, nebo nemožností využít služby Portálu. 

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv zpoždění, prodlení či neprovedení plnění z Kupní smlouvy. Veškerá vyloučení odpovědnosti Poskytovatele nepředstavují žádné omezení zákonných neomezitelných a nevyloučitelných práv spotřebitelů.

Uživatel je povinen k náhradě škody vůči Poskytovateli v případě, že mu tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jeho jednáním, používáním a přístupem na Portál, nebo v případě že jakýmkoliv způsobem porušil jakékoliv ustanovení těchto VOP, anebo v případě jakéhokoliv porušení jakýchkoli práv třetích stran, vč. porušení jakýchkoli autorských práv, vlastnických práv nebo práva na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany dále prohlašují, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit především dohodou. V případě, že dohoda nebude možná, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u obecného soudu dle českých právních předpisů.

Pozbude-li některé ujednání těchto VOP platnosti, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

Právní vztahy vzniklé mezi uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, není-li dohodnuto jinak. VOP jsou závazné v české verzi, pokud není stanoveno jinak. 

Bude-li některé ustanovení těchto VOP nebo jeho kterákoliv část shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá taková skutečnost žádný vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení VOP. V takovém případě se na právní vztahy, na něž dopadalo nebo mělo dopadat takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení VOP, použijí ta ustanovení příslušných právních předpisů, která nejvýstižněji odpovídají úmyslu stran vyplývajícímu z takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení VOP.